2009. február 5., csütörtök

"Kérném Méltóságod közbenjárását Szomorócz község érdekében" - Horváth Ferenc 1921 nyarán a Vas megyei alispánhoz írt levele

Az alábbi levelet Horváth Ferenc kercai plébános írta 1921 nyarán. Ebben az évben Szomoróc a Szerb - Horvát - Szlovén Királysághoz tartozott. Az előző év augusztusában elfogott mintegy tucatnyi szomoróci férfit - a levél keletkezésének idején - a szláv hatóságok még mindig fogságban tartották.
A levél írója, Horváth Ferenc közel öt évtizedig volt kercai plébános. Megírta a Kerca - Domonkosfa - Hodos plébániák történetét. (Munkája kéziratban van.). Cikksorozatot tett közzé a környék műemléki szempontból is fontos templomairól, szorgalmazta védelműket, megóvásukat. Kapcsolatban állt Rómer Flórissal is. Cikkei, írásai főleg Vas megyei lapokban jelentek meg. A levélben a haza féltése mellett megjelennek saját sérelmei is. A "veleméri ügy" szálai ma már nehezen kibogozhatóak. Soraiban tetten érhető a más felekezetbeliekkel szembeni ellenszenve is.
A levélből kiderül, hogy Szomorócon a megszállás időszakában Szvétecz Lajos volt a "községbíró". Róla - ezen a tényen kívül - semmit nem tudunk. Szinte biztos, hogy nem választás útján került a tisztségbe. Nem helybeli volt - valószínűleg a megszálló hatóság nevezte ki előljárónak.


"Méltóságos Alispán Úr!

A gyalázatos vérlázító Trianoni szerződés a franczia parlamentben jóvá hagyva érvénybe lép. Minden elzárás, levél és lapok elkobzása daczára a községek lakói szívfájdalommal jajdulnak fel, hogy a drága édes Magyarhazától elszakíttatnak, de különösen a nálam siránkozva panaszkodó Szomorócz községiek tettek panaszt és plébániám még más 7 község lakosai, arra kérvén, hogy megkeressem és kérjem a nevökben méltóságod (.......) minden irányú közbenjárását, (.....) hogy Szomorócz község -kiknek nevében e sorokat írom, de a többi községek érdekében is,- hogy Jugoszláviához ne csatoltassanak.
Ugyanitt Szomorócz község több lakosa bérbe bír a kerczai határban a plebánia és a reform(átus) gyülekezet birtokából egyes részeket, és azt kérelmezték a Szláv hatóságnál egy beadványban, hogy főleg őszi legeltetésre marháikat a határon áthajthassák. Ezen kérvénybe azonban becsempésztetett az, hogy a határ a kerczai plebániaházig bellebb tolassék, miáltal úgy birtokom, de úgy a református gyülekezet és tanító birtoka is Szláviába fog esni.
Nehogy tehát e hamisított kérvény alapján nem távolabb, hanem még közelebb hozassék a határ! Megjegyzem, hogy Szvétecz Lajos kommunista és most községbíró volt írója, kiárulója magyaroknak – ennek érvényét vagy hatályát megsemmisíteni méltóztasson már előre is.
A Muraszombati Comissarius e hamisított kérvény beterjésztését megigérte s látszólag örömmel kapott az alkalmon. Tehát mi magyarok sem merülhetünk el fájdalmas resignatioval meghunnyászkodva a semmit tevésbe.
Midőn érdemben kérném Méltóságod közbenjárását Szomorócz község érdekében, úgy egyéb 8 községem érdekében, a határ minél messzebb való kitolásáért. ...., hogy föl ne említsem mint közigazgatási főhatóságnak, azon Velemér községi eseményt, mely velem szemben izgalmassá vált. Plébánia birtokot 12 ember között egy vörös biztos felosztotta és munkába vették. 3 évre ugyan meghagytam használatukban bérfizetés mellett, de mivel sok kárt tettek és kellő felügyelet sem volt kénytelen voltam másoknak bérbe adni szigorú rendartás és gondozásra.
Meglehet hatóságoknál, sőt talán püspöknél fognak járni kérvényezni kommunista tanítójuk sugalmazására, hogy birtokba juthassanak, mert azzal vannak kecsegtetve e református atyafiak, hogy ha néhány évig még bírják a kat(olikus) plébánia birtokot, az örökjük leend, úgy mint a régi robotos birtokok. Szóval osztozkodást titkos kommunista czélzattal kérvényeznek. E körülményre kívántam figyelmét kérni a kitérő soraimban, melyek után maradtam.

Kiváló tisztelettel

Kercza, 1921. július 24-én Horváth Ferenc plébános"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése