2015. április 2., csütörtök

A kercaszomori Szent Vencel templomra vonatkozó források időrendi jegyzéke

Összeállította: Benczik Gyula

1208  -   „prima meta procedit a sancto Vencezlao in via ad orientem et conterminatur terre ville speculatorum Kurcite”  RA I.1, köt 236. sz. 75 – 77. p.

1376  -   „rope ecclesiam beati Vencezlai Martyris et quadam viam a parte orientali adjacenti”  MOL Dl 100149,  Dl 100150

1390  -  birtok „a parte ecclesie Beati Vencezlai”  eső két ekényi föld a  Kerka (Karika) mellett MOL Dl 42451

1391  -  három ekényi föld Damafelde-n, amely a a Hoduspataka mellett, „a parte ecclesie Beate Vencezlai” fekszik  VaML Dl 916

1463  -  Az Őrség határjárásában: „inde ad viam Hatharwth, inde ad prope ecclesiam Zentwyzlo, inde ad viam, penes quam existit una meta terrea”   MOL Dl 65920

1482  -  Kapolnaskyrcha possessio  MOL Dl 93550

1494  -  „de Sancti Venceslao ….  Districtus de Belmura Jaurensis diosesis parochialium rectores, plbanos, noncupatos”    Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. A veszprémi püspökség római oklevéltára 1103 – 1526. 4. köt. Bp. 1896 – 1907,  26 – 27. p.

1502  -  „Confirmatio libertatum et exemptionalium Nicolae Regis Bosnae pro possessionibus Zentwyzlo Ewrryzenthpeter et Hodos in districtu Ewrsegh habitis per Laurentium Ducem in anno 1502 factas”  Lithomericzky-elenchus. Rábakethely – Szetgotthárd plébániahivatal levéltára
1503  -   András Zenthvyzlo-i alesperes a nála Proznyakfalwai-i Proznyak Jakabtól a vasvári káptalan oklevele szerint 8 arany forintért zálogban lévő Peranawcz-i birtokrészt, a Kancholcz-i pusztatelket tovább zálogosította Heegh-i Istvánnak (egregius), azzal a feltétellel, hogy Proznyak kérésére a zálogösszeg fejében vissza kell adnia. VaML Dl 1106

1548  -  „Zenth Wyzlo … plebanus de eadem … pauper 2”  MOL E 158  Conscriptionem portarum Comitatus Castriferrei  1. köt.  337. p.

1575  -  „Ittem Zenth Wyzlo es szomoroch közöth zentheghaznak Zent Lyzlonak wannak Jobbagy myndenestwl  …  sessio 4”  MOL Mikrofilmtár  4315

1588  -  Az Őrség urbáriuma 1588.  „Wgyan ezen hatarban wagyon Kercha és es Zenth Wizlo keözeött a papoknak 4 haz Jobbágyok de pwztak”  MOL Mikrofilmtár  4315

1629  -  „A Mura és a Rába közt nincs lelkész Csesztregen, Szent Miszlón (!), Kápolnásfalván, Rákoson, Gyarmaton,Szigeten”.  Thury Etele: a dunántúli református egyházkerület története. Pápa, 1908, 235. p.
1634. jan. 20.  -  „Bakos János …. szentmiszlói … lelkészek  Thury i. m. 263. p.

1690  -  „Pagus Keicza (!) templum huic pago datur in uno monticulo versus occidentem: Ss Trinitati  dedicatum, a pago milliarum ferme quartali extructum, cuius tectum tartaroru immaniate igne conflagratum est, parietes aolummodo mutati manent”  MOL Urbaria etConsciotiones. Fasc. 29. No. 1.

1698. márc. 10.  -  „Temploma a községen kívül egy eléggé kimagasló hegyen épült Isten dicsőségére és Szent Mihály arkangyal tiszteletére. Napkeleti irányba néz. A temető mellette és körülötte terül el, mégis nyitott és különféle utak szelik át. Maga a templom frissen van felújítva s a gondoskodás kötelezően kiterjed a boltíves szentélyre, a kőből való szószékre, a fábólvaló kórusra, az oltárt helyettesítő asztalra, a téglapadolatra, a rosszul felállított padokra és a magára hagyott kegyszertartóra. A torony kőből épült és a templom többi részével együtt zsindellyel van fedve. Harangja a temető mellett zsindellyel fedett, fagerendákból álló haranglábra van felfüggesztve. A védőszent tisztelete az előbb említett isteni arkangyal ünnepe.  …. Az ifjak évente bizonyos vásári összejöveteleket tartottak, és ha valami összejött, az az egyházat illeti.”   Püspöki Levéltár, Szombathely, Kazó-visitatio, Kerca, Sill Aba Ferenc kézirata.

1708  -  „Coloni sunt quatuor Parocho serviantes, unus Ludi Ma/g/iste/ro applicatus est” Hodosi Sámuel egyházlátogatása Kercán. Pataky László: Az őrségi református egyházkerület története

1758  -   „A kercai templomot Keresztelő Sz. János tiszteletére építették. Eretneketől kapták vissza. Kőépítmény, szentélye hosszabb és boltíves, rossz zsindellyel födve és téglával kirakva a padozata: Délre a falutól magasabb helyen fekszik, tornya szintén erős építmény. Kórusa, szószéke és hitvány padjai fából készültek. Egy oltára van … Körülötte terül el a temető bozóttal  elkerítve …. Régi katholikusok alapították, amint ezt olvasni lehet a szentély evangéliumi oldalán a  falban, a török pusztítása után került a másvallásúak kezébe, akik renoválták is, majd meg a villám sújtotta, mígnem 1733. november19-én a katolikusok visszakapták.  … a plébánia funduson, a temetőn kívül egy kis kunyhó látható, amelyben vásárkor bort szoktak mérni, s ezért fizettek bért a plébánosnak, ugyancsak vásárkor helypénzt szoktak adni az árusok …  a templomon kívül a haranglábon egy harang. A plébániának azelőtt 4, most 3 alattvaló jobbágya van …  A hívek száma: a legtöbben másvallásúak, nem engedték meg az összeírást a királyi rendeletekre és a püspöki parancsra sem.”   Püspöki Levéltár, Szombathely Batthyány-Visitatio, Kerca. Sill Aba Ferenc kézirata.

1786  -  „Nekünk ezen harangunkon kívül más harangunk is volt, mellynek árát nagy magunk erőltetésével szedtük össze egymáson százhatvan forintért, ez elhasadván, az árát a plebános urak vették kezekhez …. Nincsen arra a harangra semmi jó gondviselés, félre hellyen vagyon, még a plebánus urtól is messze, akinek nem kell is, rángatja, félő úgy is elrontják …” VaMl II. József-kori iratok: Fasc. 16. No. 26. 1786. nov. 5.

1878.  -  Utam Kerczára vezetett, hol szintén egy régibb templom alapjaira találtam …”  Gózon Imre: Vasmegye határszélént tett régészeti kirándulás. In: Archeológiai Értesítő. 1878. VII. köt. 17. szám. dec. 15.  305. p.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése