2012. szeptember 18., kedd

Batha György, egy őrségi kóborló a XVIII. század elejéről

Az alábbi bejegyzés szerzője Benczik Gyula. Az írást a hozzájárulásával közlöm. O.R.
----
Szentpéteri Batha György annak a Kiss Gergely kuruc ezredesnek a seregében szolgált hadnagyként, aki Béri Balogh Ádámmal együtt a sikeres 1704. évi hadjáratot vezette a Dunántúlon. Ettől fogva a váltakozó szerencsével folyó harcok során Kiss Gergely óbesterre általában a Stájerországba vezetett megelőző csapások irányítását bízták. Ezekben a portyákban vett rész Dániel Ferenc főhadnagy helyetteseként Batha György is. A kevés fennmaradt iratból csak a 1707. Szent Miklós nap tájban Stíriában tett  betörésben („amidőn Alsó-Stíriát a kurucság fölrablotta volna” – mondják a kortársak) és a tótsági kvártélyozásban való részvételéről van adatunk.


1709. június vége, Heister Körmend melletti győzelme után többé már nem sikerült visszahódítani vidékünket. A kuruc katonák visszatértek családjukhoz, gazdaságukba. Néhányan a bujdosást választották, ők voltak a „kóborlók”, közülük legfélelmetesebb hírnevet a szentpéteri Batha György vívta ki magának, aki egy év múlva már Bécsben  is ismert volt, amint ez kitűnik gróf Széchényi György két leveléből.
1.
„Az mi illeti az kóborlókat az mi földünkön, Istennek hála, immár alkalmasint kitisztultak, mivel egynek sem kegyelmeznek meg, valahányat utolérnek, fölakasztják. Az őrségi lator, Batta nevű, az kóborol egynehányad magával még a Rábán túl, de az is kézre kerül.”
1710. jún. 24. Bécs.
2.
„Ez az föld valamennyire lecsendesedett, most nem is hallunk, Istennek hála, semmit is. Az egy őrségi Bata nevű tolvaj jár még egynehányad magával.”
1710. júl. 07. Sopron.

Bártfai Szabó László: Gróf Széchényi György levelei Ebergényi Lászlóhoz (1697-1724) 1. köt. Bp. 1929. 226. p. 108. és 109. sz.

Jellemző az is a Batha keltette rémületre, hogy az Őrség környékén esett „közönséges” rablógyilkosságok mögött is őt és katonáit sejtik.
3.
Légrádi, ..., dörnyei polgárok Vas vármegyéhez, 1710. (tartalmi kivonat)

A múlt hónap 6-án két bajánházi, Sohár Miklós és Ferencz László őrségi kereskedők lejöttek  a légrádi szőlőhegyen lévő társukhoz, Roszmán Istvánhoz, akivel az elmúlt évben együtt cimborálva disznóval kereskedtek. Harmadik társukkal, senyeházi Csépán Bálinttal együtt azonban a légrádi és más polgároknak 1300 forinttal adósak maradtak, de most a tartozást nem hozták magukkal Légrádra, hanem Roszmán Istvánt magukhoz fölcsalták Senyeházára, és Csépán Bálint házánál átadták neki a pénzt. Csépán ezután a két fent említett társát Roszmán mellé adta, hogy Légrádig kísérjék. Útjukat ők azonban nem a Mura felé vették, „ hanem az nagy erdőkben, amerre szinten már Bata katonái és tolvaj társai leselkedtek”, és akik jó előre tudtak érkezésükről.
Szentgyörgyvölgy táján „Roszmán Istvánt ugyanazon tolvajok megfogván (minden legkisebb megsértése nélkül azon késérőinek) a fejét elütötték”.
Csépán Bálint felelős, sőt tettestárs Roszmán halálában, ezért kérik a vármegyét, találjon módot az ő káruk megtéríttetésére.

Vas Megyei Levéltár, Vas Vármegye nemesi közgyűlésének iratai, Kis- és közgyűlési iratok, 1710. keltezetlen.

Nemesnépi Zakál György monográfiája írásban rögzítette a helyi néphagyományt számunkra úgy, ahogy 1818-ban ezt ő Senyeházán hallhatta:

[Zakál György szövege szerkesztve:]

15. p. „A források között legnevezetesebb az, amely a kotormányi bükkösben egy bükkgyökerekkel béfonyódott part alul folydogál. Igen jó víz, amelyet messziről megkeresnek a lakosok és minden ívók dícsérnek.”

32. p.
Közbeszéd, hogy egy Batha nevezetű őrvitéz a bajánházi régi csordahajtó végén harmadmagával egy árokbul tüzelvén egy sereg teutont [labancot] megfutamtatott és megölt. Ez az őrvitéz a kotormányi bükk alatt az említett forrásbul iván, midőn a lovára felült, a sarkantyúval a puskáját vigyázatlanul megszalasztotta és magát keresztül lőtte.”

Feltételezésem szerint Batha Györgynek, társainak, stájerországi lovas portyáiknak még máshol is maradt emlékezete az őrségi nép körében, és  persze ezt is Zakál „Leírásának” köszönhetjük. A régi őrségi lakodalom szenvedéllyel átélt leírásának egy részletében olyan mozzanat található, ami más vidékek menyegzői mulatozásában nem található meg.

65-66. p.
„...a násznagy vagy a vőfér zászlót ragadván »Hadra, vitézek!«-et kiált, a mordányok megdörrennek, a nászsereg fölzendül, és jajgató muzsikaszóval követvén a zászlót, megindul kóborlani, azaz minden házhoz elmenni valahonnan a lakodalmas vendég van, és minden háznál a násznak számára zsákmányolni. A kóborló nászsereg előtt az ajtó megnyittatik, étellel és itallal röviden meg is vendégeltetik, táncolnak, vigadnak, a muzsikusoknak bizonyos taksa fizettetik, a násznak számára tojás, szalonna szedettetik és ez »kóborlu«-nak neveztetik.
            Hazatérvén a kóborló nászsereg tüstént a násznagynak elölülése alatt, aki némelyeket vesz maga mellé, »hadiszék» tartatik, hogy azok, akik a kóborlásban magokat rosszul viselték, megbüntessenek stb.”

Nemesnépi Zakál György: Eörséghnek Leírása
Szombathely, 2002.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése