2017. január 9., hétfő

A Szomoróc és Őrihodos közötti "Vicinális út" ügye

A Kercaszomor (Szomoróc) és Hodos közötti un. "vicinális út" 1923-ig törvényhatósági út volt. Ez azt is jelentette, hogy addig a fenntartásáról, gondozásáról a vármegye volt köteles gondoskodni. 1923-ban (Szomoróc visszatérése után) a vármegye úgy döntött, hogy az utat a megyei fenntartású vicinális  utak hálózatából törli. Az út további fenntartására a megyei törvényhatóság Szomoróc községet kötelezte.

"Vasvármegye törvényhatósági bizottságának Szombathelyen 1923. évi szeptember hó 17-én és folytatva tartott évnegyedes rendes közgyűlés jegyzőkönyvéből. 8014—1923. szám. Tárgy: A vármegye alispánja jelenti, hogy múlt év február havában Szomoróc községgel együtt az őrihodos—szomoróci vicinális útnak kb. 2 és fél km.-es szakasza is felszabadult a megszállás alól. Ezen útszakasz tekintetében — a vicinális utaknak törvényhatósági kezelésbe való átvétele alkalmával — intézkedés
nem történt s mert ezen útszakasz jelenlegi helyzetében vicinális útnak nem tekinthető, javasolja, hogy ezen útszakasz a vicinális utak hálózatából kihagyassék s annak mint községi közdűlő útnak fenntartása Szomoróc község köteleztessék. Véghatározat. Vasvármegye törvényhatósági bizottsága a vármegye alispánjának előterjesztését elfogadja s ehhez képest az 1890. I. te. 36. §-a alapján kimondja, hogy az őrihodos—vicinális útnak jugoszláv megszállás alól felszabadult mintegy 2 és fél kilométeres szakaszát a törvényhatóság vicinális úthálózatából kihagyja. Felhívja egyúttal Szomoróc község képviselőtestületét, hogy az 1890. I. te. 47. §-a értelmében ezen útszakaszt a községi útjainak hálózatába vegye fel s ennek fenntartásáról gondoskodjék. Mely véghatározat a vármegyei hivatalos lap I. rovatában közzététetik azzal, hogy ellene a közhirré- tételtől számitott 15 nap alatt a vármegye alispánjánál beadandó és a m. kir. Kereskedelemügyi miniszter úrhoz cimzendő felebbezésnek van helye. Miről a vármegye alispánja, Szomoróc község elöljárósága, a szentgotthárdi főszolgabíró, mint a vicinális útügyi érdekeltség elnöke és a vármegyei hivatalos lap szerkesztője értesittetnek. Jegyezte és kiadta: (P. H.) Dr. Horváth Kálmán s. k., vm. főjegyző.

(Vasvármegye hivatalos lapja, 1923. október 11. 280. p.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése