2011. február 23., szerda

Domonkosfa falutörvénye - 1651-ből

Mi Nádasdy Boldizsár és Darabos Gáspár egyező akaratból ide Magyarósdra* jövén, mivelhogy az mi damakosfai jobbágyaink között sok veszekedések voltak, hogy ennek utána ilyen veszekedés ne legyen közöttök, ilyen rendet szabtunk:
- Legelsőben választottuk a falu bírájának Szabó Andrást, az mellé tizenkét esküdtet. úgymint Póczak Mártont, Szabó Istvánt, Kóczán Tamás, Sebők Mihályt, Kóczán Balázst, Gál Pétert, Sebők Balázst, Sebők Mártont, Póczak Balázst, Sáncza Mártont, Márkus Gergelyt, úgyhogy ezután az mi veszekedés lenne közöttök, törvényesen eligazétsa a falu. Négy foréntig szabadsága legyen az falunak az egymás ellen való bírságlásra.
- Lélekmondás** nélkül ellegyenek, négy forént bírsága legyen.
- Az asszonyember, ha a falu böcsülete ellen szól, egyszer intse meg a falu, ha másszor is engedetlen lenne az faluhoz, pilingerbe*** tegyék, délig tartsák ott.
- Az kik penig az falu szabad útját elfoglalták, az falu reá menjen, igazétásba vegye, az mint azelőtt volt.
- A falu bírája házánál kalodát tartson, 12 forint bírság alatt. Azt ki megérdemli, beletétesse.
- Annak felette, hogy ezideig sok húzás-vonyás volt rajtok a borárultatás miatt, húsz forént bírság alatt hagytunk, vetettünk frangot**** jobbágyaink között, hogy senki bort ne áruljon közöttök ezután. Az ki penig a fölvett frangot felbontaná, hát tartozzék a falu bírája esküdtjeivel együtt húsz foréntig éré marháját elvenni az földesura számára.
- Ha penig a falu híre***** nélkül az polgár az földesurához menne panaszolni, 4 forint legyen az bírsága.
Kárban az marhákat nem szabad megölni, hanem behajtsák, az kárt megböcsüljék, megelégítsék róla.

Az melynek nagyobb biztonságára adtuk ez levelünket damakosfai jobbágyinknak, kezünk írásával és pecsétünkkel megerősétvén, az igazságnak állandó voltáért.

Anno 1651, 3 die July.

*  Ma Őrimagyarósd. Itt "adták ki" a rendeletet.
** Szitkozódás, a másik "lelkének" emlegetése. Pl. "Beste lélek, kurafi"
*** Pellengérbe
**** Rendelkezést hoztunk
***** A falu tudta nélkül

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése